Adatkezelési Szabályzat

2018. május 25.

Jelen adatkezelési szabályzat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - továbbiakban GDPR - és az információs önrendelkezési jogról és információszabadsáról szóló törvény - a továbbiakban Infotörvény - vonatkozó rendelkezéseinek történő jogszabályi megfelelés alapján jött létre.

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége:

dr. Duby Helga Kitti
9700 Szombathely, Kőszegi u. 2. II./3.
+36 30 631 0835

2. Az Adatkezelési szabályzat célja:

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások teljeskörű megtartása, a GDPR 5.cikk alapján megfogalmazott adatkezelésre vonatkozó elvek betartásával.

3. Adatkezelő által végzett adatkezelés:

Az Adatkezelő által végzett valamennyi adatkezelés az adatvédelem hatálya alá tartozik.

A) Ügyfelek vonatkozásában végzett adatkezelés

Adatkezelő az ügyfelek vonatkozásban az alábbi személyes adatokat jogosult megismerni és kezelni a GDPR 6.cikk (1) a)-f) pontjai alapján: természetes személy ügyfél esetében az ügyfél neve, elérhetősége, jogi személy ügyfél esetében: cégnév, székhely, adószám.

B) Online felhasználókkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő www.drdubyhelga.hu néven honlapot üzemeltet. A honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek" nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznie a felhasználónak a számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a felhasználónak nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. A felhasználó törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

4. A személyes adatok jogosultjainak jogai:
  • tájékoztatáshoz való jog
  • helyesbítéshez való jog
  • elfeledtetéshez való jog
  • adatkezelés korlátozásához való jog
  • adathordozhatósághoz való jog
  • tiltakozáshoz való jog.
5. Adatbiztonság, adattárolás és adattovábbítás:

Adatkezelő az adatkezelését a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. Az elektronikus formában végzett adatkezelést saját eszközein, a papíralapú adatkezelést pedig az általa használt ingatlanban végzi.

Adatkezelő csak abban az esetben jogosult az általa kezelt személyes adatot továbbítani, amennyiben azt jogszabályi előírás teszi kötelezővé, illetve ha a továbbítás címzettje az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban lévő társaság.

6. Adatkezelő az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensekről incidens nyilvántartást vezet.

7. Jogorvoslat:

A személyes adat jogosultjának a személyes adatai kezelése során tapasztalt jogszabálysértés esetén joga van az adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani (1530 Budapest, Pf.:5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06 1 391 1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu); bírósághoz fordulni (illetékes Törvényszék).

Szombathely, 2018. május 25.

dr. Duby Ügyvédi Iroda

A honlapon található bejegyzések nem minősülnek jogi tanácsadásnak, ekként való felhasználásukból eredő kárfelelősségét az iroda kizárja.
Jelen honlap tartalma megfelel a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalásában foglaltaknak.